Vlinder

Algemene voorwaarden

1.Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande de bestellingen die hij op dat ogenblik via Santé Magic overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van de webshop van Santé Magic of door het plaatsen van een bestelling via Santé Magic verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Santé Magic houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld)zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Santé Magic voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij

a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst – voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan – na te lezen 

b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en          

c) ze af te drukken of op te slaan.

 

2. Begrippen

2.1 Santé Magic: de website van BVBA Santé Magic, gelegen te 3000 Leuven, vaartstraat 78. KBO-nummer: BE0899.983.024. Zaakvoerders: Julie Berben en bvba Aloysius met als zaakvoerder Christiane Maertens.

2.2 Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersonn, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Santé Magic

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de BVBA Santé Magic en de cliënt van de online webshop Santé Magic met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Santé Magic

2.4 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten en diensten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site.

 

3. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

De aldus gegenereerde toegang tot de webshop van Santé Magic is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig gebruik, is het Santé Magic toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Santé Magic om de schade op de gebruiker te verhalen.

 

4. Waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

4.1 De informatie verschaft door Santé Magic is louter informatief. 

 

5. Bestelling

5.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Santé Magic (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Santé Magic kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

5.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van bestelling.

5.3 In het algemeen zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Santé Magic zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

5.4 Indien een product niet voorradig of een dienst niet kan uitgevoerd worden op de afgesproken datum, kan de cliënt , indien hij niet akkoord gaat met de vertraging, zijn bestelling annuleren.

 

6. Prijs

6.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. Voor de groothandel zijn de prijzen steeds BTW exclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

6.2 Santé Magic behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

7.Betaling

7.1 De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling. Behandelingen kunnen ook betaald worden de dag van de behandeling zelf tenzij het de eerste maal is dat u komt voor een behandeling. De behandeling wordt aangerekend indien u annuleert minder dan 24 uur op voorhand.

7.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzkerd door de maatschappij Ogone.

7.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de matschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

7.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en Santé Magic zijn de gegevensontvangers in relatie mt de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling vermindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

 

8. Levering van goederen

8.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Santé Magic en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 4 werkdagen.

8.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Santé Magic kan in dat opzicht niet spelen.

8.3 Bij de ontvangst van de bestelde goederen,moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

8.4 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Santé Magic en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Indien de trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er bij Santé Magic geen compensatiemaatregel verwacht worden.

8.5 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen mt de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn dient de koper onmiddellijk , aan Santé Magic hiervan per e-mail te verwittigen.

 

9. Verzakingsrecht

9.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de bestelling om ze terug te sturen naar Santé Magic. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires naar het volgende adres: BVBA Santé Magic, vaartstraat 78 te 3000 Leuven.

9.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Santé Magic onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Santé Magic zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven zonder bijkomende kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen werd door Santé Magic (bij gratis verzending) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt.

 

10. Garantie

Santé Magic geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virusssen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. 

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Santé Magic zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter tenexempltieve titel. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

11.2 Santé Magic kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

 

12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Santé Magic behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van deplaats van de maatschappelijke zetel van de bvba Santé Magic uitsluitend bevoegd zijn.

 

 

 

 

 

 

Cadeaubonnen

Koop hier je bon:

betalen, afprinten en iemand blijmaken!

snel en makkelijk!


Toon mij meer...

Shop to Yoga

Shop to Yoga In onze winkel kan je heel leuke yogamatjes, yogaboeken, blocks, straps, yogatassen, bolsters enz van verschillende prijsklassen en merken vinden.

Meer info