Algemene voorwaarden

1.Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande de bestellingen die hij op dat ogenblik via Santé Magic overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van de webshop van Santé Magic of door het plaatsen van een bestelling via Santé Magic verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Santé Magic houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld)zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Santé Magic voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij

a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst – voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan – na te lezen 

b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en          

c) ze af te drukken of op te slaan.

 

2. Begrippen

2.1 Santé Magic: de website van BVBA Santé Magic 2.0, gelegen te 3000 Leuven, vaartstraat 78. KBO-nummer: BE.0789.852.489. Zaakvoerder: Nahyun Seo.

2.2 Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersonn, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Santé Magic

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de BVBA Santé Magic en de cliënt van de online webshop Santé Magic met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Santé Magic.

2.4 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten en diensten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de site.

 

3. Cliënt

Raadpleeg bij lichamelijke of geestelijke klachten altijd eerst een (huis)arts.

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen. 

De aldus gegenereerde toegang tot de webshop van Santé Magic is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig gebruik, is het Santé Magic toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Santé Magic om de schade op de gebruiker te verhalen.

 

4. Waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

4.1 De informatie verschaft door Santé Magic is louter informatief. 

 

5. Bestelling

5.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Santé Magic (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Santé Magic kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

5.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van bestelling.

5.3 In het algemeen zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Santé Magic zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

5.4 Indien een product niet voorradig of een dienst niet kan uitgevoerd worden op de afgesproken datum, kan de cliënt , indien hij niet akkoord gaat met de vertraging, zijn bestelling annuleren.

 

6. Prijs

6.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. Voor de groothandel zijn de prijzen steeds BTW exclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

6.2 Santé Magic behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

7.Betaling

7.1 De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling. Behandelingen kunnen ook betaald worden de dag van de behandeling zelf tenzij het de eerste maal is dat u komt voor een behandeling. De behandeling wordt aangerekend indien u annuleert minder dan 24 uur op voorhand.

7.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzkerd door de maatschappij Mollie.

7.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de matschappij Mollie hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Mollie, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

7.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Mollie. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Mollie en Santé Magic zijn de gegevensontvangers in relatie mt de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling vermindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

7.5 Mogelijke betaalmethodes en hun limieten:

Betaalmethode

Minimumbedrag

Maximumbedrag

Credit Card

€0,00

€2000

Bancontact

€0,02

€50000

KBC

€0,01

€50000

Belfius

€0,01

€50000

iDeal

€0,01

€50000

 

8. Levering van goederen   

8.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Santé Magic en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 4 werkdagen.

8.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Santé Magic kan in dat opzicht niet spelen.

8.3 Bij de ontvangst van de bestelde goederen,moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

8.4 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Santé Magic en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Indien de trackinggegevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er bij Santé Magic geen compensatiemaatregel verwacht worden.

8.5 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen mt de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn dient de koper onmiddellijk , aan Santé Magic hiervan per e-mail te verwittigen.

 

9. Verzakingsrecht

9.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de bestelling om ze terug te sturen naar Santé Magic. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires naar het volgende adres: BVBA Santé Magic, vaartstraat 78 te 3000 Leuven.

9.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Santé Magic onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Santé Magic zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven zonder bijkomende kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen werd door Santé Magic (bij gratis verzending) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt.

 

10. Garantie

Santé Magic geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virusssen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. 

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Santé Magic zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter tenexempltieve titel. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

11.2 Santé Magic kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van deplaats van de maatschappelijke zetel van de bvba Santé Magic uitsluitend bevoegd zijn.

 

13. Privacyverklaring

 

a. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer ... Voor professionele klanten, bedrijven, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …). 

 

b. Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens voor direct marketing: om je informeren over promoties, om je uit te nodigen voor workshops, …

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren.

Indien we zien dat een bepaalde pagina van onze website een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

 

c. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door BVBA Santé Magic 2.0, vaartstraat 78, 3000 Leuven (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot Santé Magic. Binnen Santé Magic zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Deze gegevens worden door Santé Magic behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, met uitzondering van onze directe partners die de behandelingen of workshops geven.

 

d. Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kan het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken : opt-out

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

 

 

 

 

 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen

Koop hier je bon:

betalen, afprinten en iemand blijmaken!

Snel en makkelijk!


Toon mij meer...

Populair: Yoga

Populair: Yoga

Kundalini Yoga, Yin Yoga, Hatha Yoga, Yoga Nidra, Blened Yoga....weet je niet welke soort yoga het best bij jou past? Kom even langs, bel of mail ons, wij helpen je graag op weg...

Meer info